Nacionalna
asocijacija za
etičke
standarde u
oglašavanju

Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO)

NAESO je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje koje definiše i obezbeđuje primenu etičkih standarda u oglašavanju i marketinškim komunikacijama, promoviše i podstiče primenu etičkih principa u tržišnim komunikacijama i poštovanje Kodeksa marketinških komunikacija (IAA Serbian Chapter), kao i ostalih samoregulatornih standarda propisanih od strane Internatiional Chamber of Commerce (ICC) i European Advertising Standards Alliance.

Samoregulacija

Samoregulacija je sistem pomoću kojeg marketinška industrija aktivno uređuje samu sebe. On promoviše četiri osnovna principa – da oglašavanje treba da bude zakonito, istinito, pristojno i časno.

Misija

U Srbiji je samoregulatorno telo osnovano 10. aprila 2019. pod nazivom Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO). Registrovano je kao strukovno udruženje, a Osnivačka skupština je održana već sledećeg dana u Beogradu.

NAESO: Članovi i organi

Organi Nacionalne asocijacije za etičke standarde u oglašavanju (NAESO) su Skupština, Upravni odbor, Komisija i Izvršni direktor. Skupština je najviši organ Udruženja i nju čine svi članovi Udruženja. Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva NAESO.

NAESO poznaje dve vrste članstva – punopravno i pridruženo.

Punopravni član može biti svako pravno lice koje samostalno ostvaruje delatnost u oblasti relevantnoj za oglašavanje i marketinške komunikacije (oglašivači, agencije, mediji, pružaoci pravnih usluga iz oblasti marketinških komunikacija i oglašavanja)…

Pridruženi članovi mogu biti ostala pravna lica koja nisu pravna lica iz delatnosti punpravnih članova (poput strukovnih asocijacija, udruženja, neprofitnih i nevladinih organizacija) koji podnesu prijavu za članstvo…

0
Članova
0
Članova UO
0
Članova komisije
Vesti
Kontaktirajte nas!
Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO)

Executive Director Marija Gajicki
E: marija.gajicki@naeso.rs
T: 381 64 112 06 76

Adresa

Makedonska 30, Beograd

PIB

111382048

Telefon

+381 11 20 90 214

Email

office@naeso.rs