SAMOREGULACIJA

Samoregulacija je sistem pomoću kojeg marketinška industrija aktivno uređuje samu sebe. On promoviše četiri osnovna principa – da oglašavanje treba da bude zakonito, istinito, pristojno i časno. Oglašivači, agencije i mediji, kao esencijalni činioci industrije, usaglašavaju se oko standarda prakse na koje se dobrovoljno obavezuju. Opšte prihvaćen stav na globalnom nivou je da samoregulacija najbolje funkcioniše u zakonodavnom okviru, odnosno da se najbolji rezultati postižu kada se zakoni koji regulišu oblast oglašavanja dopunjuju samoregulatornim pravilima.

Samoregulatorni sistem je nemoguće zamisliti bez nezavisnog tela (samoregulatorno telo – SRT) koje je odgovorno za uspostavljanje samoregulacije i njeno funkcionisanje, odnosno primenu. Nezavisnost se ogleda u jasnoj odvojenosti od državnih instustucija i ustanova, ali i interesa drugih grupa. SRT formira marketinška industrija koju čine oglašivači, agencije i mediji. Podrška industrije se ogleda u obezbeđivanju finansijskih sredstava za njegovo funkcionisanje, a poverenje u prihvatanju i sprovođenju odluka SRT.

Pravila i principi marketinških komunikacija u jednoj zemlji obuhvaćeni su jedinstvenim dokumentom – Kodeksom. U većini država Kodeks se bazira na Konsolidovanom kodeksu oglašavanja i marketinških komunikacija Međunarodne trgovinske komore (Consolidated Code of Advertising and Marketing Communications Practice of the International Chamber of Commerce) i počiva na osnovnim principima da oglašavanje treba da bude zakonito, istinito, pristojno i časno. Pored toga, propisuje se da oglasne poruke trebaju biti kreirane uz poštovanje principa fer konkurencije, ali i na način da ne umanji poverenje javnosti u oglašavanje. Kodeks obuhvata pravila koja se odnose na sve oblike oglašavanja i ostavlja mogućnost za izmene i dopune koje će pratiti razvoj novih tehnika oglašavanja. Kodeks marketinških komunikacija i oglašavanja objavljen je u aprilu 2013. godine http://www.iaa.rs/assets/kodeks.pdf Odnosi se na sve oblike marketinških komunikacija koje se realizuju u cilju promovisanja svih vrsta proizvoda i usluga, uključujući i korporativno i institucionalno promovisanje. Kodeks se ne odnosi na poruke kompanija u saopštenjima za štampu i drugim izjavama za medije, ili pak na informacije u godišnjim izveštajima i slično. Takođe, ne odnosi se na informacije koje moraju biti sadržane na etiketama proizvoda, kao i za izjave vezane za politiku. Pored poglavlja koja se bave oblastima kao što su prodajna promocija, sponzorstvo, direktni marketing, oglašavanje u digitalnim i interaktivnim medijima, naročita pažnja, imajući u vidu značaj, prirodu, intezitet i obim oglašavanja, posvećena je tzv. “posebnim slučajevima oglašavanja”

MISIJA

U Srbiji je samoregulatorno telo osnovano 10. aprila 2019. pod nazivom Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju (NAESO). Registrovano je kao strukovno udruženje, a Osnivačka skupština je održana već sledećeg dana u Beogradu. Prema Statutu, NAESO poznaje dve vrste članstva – punopravno i pridruženo. Punopravni član može biti svako pravno lice koje obavlja delatnost u oblasti relevantnoj za oglašavanje i marketinške komunikacije (oglašivači, agencije, mediji), dok se pridruženima smatraju strukovne asocijacije i nevladine organizacije.

NAESO je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje koje definiše i obezbeđuje primenu etičkih standarda u oglašavanju i marketinškim komunikacijama, promoviše i podstiče primenu etičkih principa u tržišnim komunikacijama i poštovanje Kodeksa marketinških komunikacija (IAA Serbian Chapter), kao i ostalih samoregulatornih standarda propisanih od strane Internatiional Chamber of Commerce (ICC) i European Advertising Standards Alliance. *

Misija NAESO je da implementira društvenu odgovornost i poslovnu etiku u oblasti marketinških komunikacija u skladu sa postojećim zakonodavstvom i najboljom međunarodnom praksom. Sprovođenjem odredbi Kodeksa marketinških komunikacija udruženje će osigurati odgovarajuću pomoć za potrošače, medije, oglašivače i agencije, te napraviti značajni iskorak prema podizanju kvaliteta i ugleda marketinških komunikacija. Kodeks tretira sve vrste medija, što znači da će NAESO svojim radom doprineti razvoju i uređenju medijske industrije.

NAESO će svoju misiju ostvariti sprovodeći sledeće aktivnosti:

  • Pružanjem stručnih saveta i tumačenja u vezi sa primenom Kodeksa, odnosno etičkih standarda u marketinškim komunikacijama;
  • Proverom pritužbi na račun oglasnih poruka i kampanja;
  • Organizacijom edukativnih programa namenjenih profesionalcima;
  • Saradnjom sa drugim organizacijama i subjekte koji su na različite načine uključeni/zainteresovani za uređenje oblasti marketinških komunikacija
KORISNI LINKOVI
Evropska alijansa za standarde u oglašavanju (EASA)

https://www.easa-alliance.org/

International Chamber of Commerce (ICC)

https://iccwbo.org/

International Advertising Association (IAA)

https://iaaglobal.org/

World Federation of Advertisers (WFA)

https://www.wfanet.org/

European Association of Communication Agencies (EACA)

https://eaca.eu/