VRSTE ČLANSTVA

Punopravni član može biti svako pravno lice koje samostalno ostvaruje delatnost u oblasti relevantnoj za oglašavanje i marketinške komunikacije (oglašivači, agencije, mediji, pružaoci pravnih usluga iz oblasti marketinških komunikacija i oglašavanja), koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, i koje podnese prijavu za punopravno članstvo.

Pridruženi članovi mogu biti ostala pravna lica koja nisu pravna lica iz delatnosti punpravnih članova (poput strukovnih asocijacija, udruženja, neprofitnih i nevladinih organizacija) koji podnesu prijavu za članstvo, prihvataju ciljeve Udruženja i Statut i koji podnesu prijavu za pridruženo članstvo.

POSTUPAK PRIJEMA U ČLANSTVO

Ukoliko ste zainteresovani da postanete član NAESO, bilo punopravni ili pridruženi, da biste pokrenuli postupak za prijem članstvo, pošaljite upit sa podacima pravnog lica sekreterijatu udruženja.

UPIT ZA ČLANSTVO
Vrsta članstva za koje ste zainteresovani:

Sekreterijat će obraditi vaš upit i ukoliko ispunjavate uslove za prijem u članstvo prema Statutu NAESO, i u konsultacijama sa Upravnim odborom udruženja, najkasnije u periodu od 14 dana pokrenuće se postupak prijema u članstvo.

U postupku prijema u članstvo, potencijalni član dostavlja kompletnu prijavu, koja uključuje dokumenta koja su predviđena Članom 5 Statuta NAESO (pismo o namerama i Deklaracija o prihvatanju Kodeksa), a Upravni odbor na osnovnu kompletne prijave, donosi odluku o prijemu u članstvo Udruženja.